Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

EOS Organisatie ontwikkeling, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58461620, (hierna te noemen: “EOS”) levert professionele diensten en geeft trainingen op het gebied van organisatie-ontwikkeling en management. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van EOS zijn van toepassing op alle diensten en trainingen (hierna te noemen: “de Diensten”), zoals beschreven in offertes en/of contracten tussen EOS en een Opdrachtgever (hierna te noemen: “de Opdrachtgever “), tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2: Uitvoering

Offertes en contracten zijn gebaseerd op informatie die door of namens Opdrachtgever, tot het moment van de totstandkoming ervan, zijn verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat alle informatie die voor de opzet en de uitvoering van de Diensten essentieel is, tijdig aan EOS is verstrekt.

EOS spant zich in om de Diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. EOS voert de opdracht uit vanuit een professionele en onafhankelijke opstelling. EOS houdt Opdrachtgever gedurende een project op de hoogte van de voortgang.

Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle informatie die nodig is voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht tijdig in het bezit van EOS komt. Opdrachtgever draagt tevens zorg voor de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerk(st)ers uit haar organisatie. Opdrachtgever geeft derden die zij bij de uitvoering van de Diensten wenst te betrekken, geen opdracht zonder voorafgaand overleg met EOS.

Bij gebreke van het door Opdrachtgever aan EOS verstrekken van essentiële of volledige, relevante informatie binnen het kader van de uitvoering van Diensten door EOS, vervalt voor Opdrachtgever ieder recht op garantie en/of schadevergoeding jegens EOS alsmede vervalt voor EOS iedere aansprakelijkheid en/of schadeplicht jegens Opdrachtgever .

Indien er zich in het kader van een opdracht van Opdrachtgever aan EOS omstandig­heden voordoen, die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal gezamenlijk naar een oplossing worden gezocht.

Artikel 3: Vertrouwelijkheid

Zowel EOS als Opdrachtgever zullen voor haarzelf alsmede voor haar werknemers en / of door haar ingeschakelde derden ten aanzien van de Diensten ter beschikking komende informatie zorg dragen voor de grootste zorgvuldigheid welke men daarbij in het maatschappelijk verkeer in acht dient te nemen. Beide partijen zullen in het kader van de Diensten alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de andere partij.

De Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke vooraf­gaande toestemming van EOS aan derden geen mededelingen doen omtrent aanpak, werkwijze en methodieken zoals die door EOS gehanteerd worden, noch rapportages van EOS aan derden beschikbaar stellen.

Artikel 4: Personeel

EOS kan uitsluitend in overeenstemming met Op­dracht­gever de overeengekomen personele bezet­ting voor Diensten wijzigen. Een geaccordeerde zodanige wijziging mag geen nadelige invloed hebben op de kwaliteit van de Diensten, noch mag het de continuï­teit van de uitvoering daarvan ongunstig beïnvloeden.

Artikel 5: Tarieven, kosten en betaling

Alle door EOS gehanteerde tarieven zijn inclusief alle bijkomende kosten en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wijzigingen in overeengekomen tarieven als gevolg van (gewijzigd) overheidsbeleid, wet- of regelgeving zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend.

De aan de uitvoering van de opdracht verbonden kosten worden gedeclareerd volgens de in het contract tussen EOS en Opdrachtgever overeengekomen procedure. Betalingen dienen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden (betalingstermijn). In de kostenberekening zijn geen rentekosten voorzien. In het geval van betaling na afloop van de betalingstermijn kan EOS rentekosten in rekening brengen gelijk aan de toepasselijke wettelijke rente conform Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek artikel 119 en volgende. Indien na 60 dagen nog geen betaling heeft plaatsgevonden, kan EOS de uitvoering van een lopende opdracht opschorten met behoud van alle rechten, zonder dat dit leidt tot schadeplichtigheid van EOS jegens Opdrachtgever .

Alle gerechtelijke, alsmede de buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de inning of terug­vordering van Opdrachtgever , worden op Opdrachtge­ver verhaald. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht tenminste 15% te bedragen van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 150,-.

In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Opdrachtgever s hoofdelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie aansprakelijk, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 6: Wijzigingen in en / of voortijdige beëindiging van de opdracht

Page 1 of 3 | Next page