EOS Organisatie ontwikkeling


Algemene leveringsvoorwaarden

11.04.10 Posted in Overig by

Artikel 1: Algemeen
EOS Organisatie ontwikkeling, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58461620, (hierna te noemen: “EOS”) levert professionele diensten en geeft trainingen op het gebied van organisatie-ontwikkeling en management. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van EOS zijn van toepassing op alle diensten en trainingen (hierna te noemen: “de Diensten”), zoals beschreven in offertes en/of contracten tussen EOS en een Opdrachtgever (hierna te noemen: “de Opdrachtgever “), tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2: Uitvoering
Offertes en contracten zijn gebaseerd op informatie die door of namens Opdrachtgever, tot het moment van de totstandkoming ervan, zijn verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat alle informatie die voor de opzet en de uitvoering van de Diensten essentieel is, tijdig aan EOS is verstrekt.
EOS spant zich in om de Diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. EOS voert de opdracht uit vanuit een professionele en onafhankelijke opstelling. EOS houdt Opdrachtgever gedurende een project op de hoogte van de voortgang.

Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle informatie die nodig is voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht tijdig in het bezit van EOS komt. Opdrachtgever draagt tevens zorg voor de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerk(st)ers uit haar organisatie. Opdrachtgever geeft derden die zij bij de uitvoering van de Diensten wenst te betrekken, geen opdracht zonder voorafgaand overleg met EOS.
Bij gebreke van het door Opdrachtgever aan EOS verstrekken van essentiële of volledige, relevante informatie binnen het kader van de uitvoering van Diensten door EOS, vervalt voor Opdrachtgever ieder recht op garantie en/of schadevergoeding jegens EOS alsmede vervalt voor EOS iedere aansprakelijkheid en/of schadeplicht jegens Opdrachtgever .

Indien er zich in het kader van een opdracht van Opdrachtgever aan EOS omstandig­heden voordoen, die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal gezamenlijk naar een oplossing worden gezocht.

Artikel 3: Vertrouwelijkheid
Zowel EOS als Opdrachtgever zullen voor haarzelf alsmede voor haar werknemers en / of door haar ingeschakelde derden ten aanzien van de Diensten ter beschikking komende informatie zorg dragen voor de grootste zorgvuldigheid welke men daarbij in het maatschappelijk verkeer in acht dient te nemen. Beide partijen zullen in het kader van de Diensten alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de andere partij.
De Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke vooraf­gaande toestemming van EOS aan derden geen mededelingen doen omtrent aanpak, werkwijze en methodieken zoals die door EOS gehanteerd worden, noch rapportages van EOS aan derden beschikbaar stellen.

Artikel 4: Personeel
EOS kan uitsluitend in overeenstemming met Op­dracht­gever de overeengekomen personele bezet­ting voor Diensten wijzigen. Een geaccordeerde zodanige wijziging mag geen nadelige invloed hebben op de kwaliteit van de Diensten, noch mag het de continuï­teit van de uitvoering daarvan ongunstig beïnvloeden.

Artikel 5: Tarieven, kosten en betaling
Alle door EOS gehanteerde tarieven zijn inclusief alle bijkomende kosten en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wijzigingen in overeengekomen tarieven als gevolg van (gewijzigd) overheidsbeleid, wet- of regelgeving zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend.

De aan de uitvoering van de opdracht verbonden kosten worden gedeclareerd volgens de in het contract tussen EOS en Opdrachtgever overeengekomen procedure. Betalingen dienen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden (betalingstermijn). In de kostenberekening zijn geen rentekosten voorzien. In het geval van betaling na afloop van de betalingstermijn kan EOS rentekosten in rekening brengen gelijk aan de toepasselijke wettelijke rente conform Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek artikel 119 en volgende. Indien na 60 dagen nog geen betaling heeft plaatsgevonden, kan EOS de uitvoering van een lopende opdracht opschorten met behoud van alle rechten, zonder dat dit leidt tot schadeplichtigheid van EOS jegens Opdrachtgever .

Alle gerechtelijke, alsmede de buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de inning of terug­vordering van Opdrachtgever , worden op Opdrachtge­ver verhaald. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht tenminste 15% te bedragen van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 150,-.
In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Opdrachtgever s hoofdelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie aansprakelijk, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 6: Wijzigingen in en / of voortijdige beëindiging van de opdracht
EOS is niet gebonden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien EOS daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht).
De opdracht kan door beide partijen voortijdig worden beëindigd indien de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform het contract tussen EOS en Opdrachtgever en de eventueel later schriftelijk vastgelegde nadere specificaties. In een zodanige situatie zal een opzegtermijn worden aangehouden van 1 maand. Opdrachten met een doorlooptijd van korter dan twee maanden kunnen niet voortijdig worden beëindigd anders dan met wederzijds goedvinden.

Tot opzegging zal eerst worden overgegaan nadat is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost. Met betrekking tot de opzegtermijn van lopende opdrachten kan aan de Opdrachtgever een bedrag in rekening worden gebracht met een maximum van een gemiddeld aan Opdrachtgever gefactureerd bedrag over de voorafgaande periode.

Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht dienen de tot dan toe verrichte werkzaamheden door Opdracht­gever te worden betaald. In geval één van beide partijen in staat raakt van faillissement, of surseance van betaling aanvraagt, of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder schriftelijke kennisgeving vooraf en zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

Artikel 7: Eigendomsrecht, vermenigvuldigen en openbaarmaking
Opdrachtgever heeft het recht het door EOS inge­brach­te materiaal, met bronvermelding, te vermenig­vuldigen voor gebruik binnen de haar rechtspersoon / organisatie, voor zover dit past binnen de aard van de opdrachtverstrekking.
Het auteursrecht op rapporten en overige uit de Diensten voortvloeiende stukken berust bij EOS. Alle materialen door EOS gebruikt tijdens het uitvoeren van de Diensten zijn en blijven (intellectueel) eigen­dom van EOS. Zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen blijven alle materialen en rapporten eigendom van EOS.

Zonder uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van Opdrachtgever en EOS zullen geen gegevens uit en/of gedeelten, en/of uittreksels van niet op de individuele organisatie betrekking hebben rapporten en overige stukken mogen worden gepubliceerd en / of vermenigvuldigd.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
De resultaten van het gebruik van de door EOS verrichte Diensten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de directe invloedssfeer van EOS vallen. Ofschoon de Diensten door EOS naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan EOS geen harde garanties geven met betrekking tot de resultaten die al dan niet gerealiseerd kunnen worden op grond van het opvolgen van door EOS verstrekte adviezen of Diensten.
EOS is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is veroorzaakt door of verband houdt met Diensten, die ten behoeve van een Opdrachtgever worden of zijn verricht door haar medewerk(st)ers en / of andere personen die door of vanwege EOS zijn ingeschakeld. Opdrachtgever is gehouden EOS en de in de vorige volzin bedoelde personen te vrijwaren van vorderingen van derden.

Artikel 9: In dienst nemen van personeel
Het is zowel EOS als Opdrachtgever verboden om personeel van de andere partij in dienst te nemen gedurende de looptijd van een opdracht alsmede gedurende twee jaar na afloop van een opdracht op straffe van een direct verbeurbare boete van € 5.000,- per overtreding alsmede € 250,- per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 10: Wijziging algemene voorwaarden
EOS is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien EOS de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart heeft de Opdrachtgever het recht om haar overeenkomst met EOS op te zeggen binnen 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de gewijzigde algemene voorwaarden door EOS aan haar, rekeninghoudend met de geldende opzegtermijn.

Artikel 11: Klachtenregeling
Klachten ter zake van Diensten dienen binnen 8 dagen na uitvoering van de Diensten door Opdrachtgever schriftelijk aan EOS te worden gemeld waarna EOS in staat dient te worden gesteld om de klacht te onderzoeken. Indien een klacht niet is gedaan binnen de voormelde termijn dan worden de Diensten geacht naar tevredenheid te zijn verricht. Een al dan niet tijdig ingediende klacht schort de beta­lings­verplichting van Opdrachtgever niet op. Klachten zullen door EOS worden afgehandeld conform de binnen EOS gebruikelijke Klachtenregeling welke aan Opdrachtgever op eerste verzoek wordt toegezonden.

Artikel 12: Slotbepalingen
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Leveringsvoorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Indien een (deel van een) bepaling uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden niet geldig, nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan zal deze vervangen worden door een bepaling die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk overeenkomt met hetgeen partijen beoogd hadden.

Op alle aan deze Algemene Leveringsvoorwaarden onderworpen offertes en contracten is het Nederlands recht van toepassing onder uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin EOS is gevestigd, tenzij deze geschillen vallen onder de werking van de op de Diensten van EOS van toepassing zijnde Klachtenregeling. Alsdan zal eerst de Klachtenregeling worden toegepast.Comments are closed.

Switch to our mobile site